Publikime të Vëzhguesit Rural

Dokumente politikash

Dokumenti i Politikave të rehabilitimit mjedisor për indistrtitë nxjerrëse dhe energjitike, Nëntor 2019 - Projekti Vëzhguesi Rural

Zbatimi i parimit "Ndotësi Paguan".

Dokument Politikash për Pasqyrimin e aksesit ndaj informacionit mjedisor... - Projekti Vëzhguesi Ruralg

Pasqyrimi i aksesit ndaj informacionit mjedisor dhe aksesi tek drejtësia mjedisore në Shqipëri

Policy Paper on EEI environemntal rehabilitation Nentor 2019 - Rural watch project

Implementation of the "Polluter Pays" principle.

Policy Paper on Access to environmental information - Rural watch project

Furthering access to environmental information and access to environmental justice in Albania

Përgjegjësitë e Bashkisë në rehabilitimin mjedisor të Industrive energjitike dhe nxjerrëse Dhjetor 2019 - Projekti Vezhguesi Rural

Përgjegjësitë e pushtetit vendor për mbrojtjen e mjedisit

Municipality's responsibility on EEI environmental rehabilitation, December 2019 - Rural watch project

Responsibility of local authorities in environmental protection

Media e printuar

Ndotësi s’paguan, njerëzit paguajnë - reportazh

Reportazhi i Projektit Vëzhguesi Rural i titulluar “Ndotësi s’paguan, njerëzit paguajnë” është një promovim vizual i problematikave mjedisore të industrisë nxjerrëse në Shqipëri, e cilat sipas legjislacionit mjedisor, rregullohen sipas parimit “Ndotësi Paguan”, i cili nuk zbatohet në praktikë. Si rrjedhojë fatura mjedisore i shkon komuniteteve vulnerabël të këtyre zonave të pasura në burime natyrore por shumë të varfra në cilësinë e jetës.