Paditë gjyësore

Si formulohet një kërkesë padi në gjykatë

Cdo individ ka të drejtë t’i drejtohet gjykatave për të kërkuar mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja duke kërkuar që institucionet përgjegjëse si bashkitë, inspektoriatet e mbrojtjes së mjedisit, pyjeve dhe ujërave, të detyrohen të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre ligjore.

Cdo individ ka të drejtë t’i drejtohet gjykatave për shkeljen e së drejtës së tij për qasje në informacione mjedisore apo lidhur me vendimet publike që janë marrë pa u respektuar e drejta e pjesëmarrjes publike përcaktuar me nenin 6 të Konventës së Aarhusit ("qasja në drejtësi").

Padia gjyqësore duhet të përmbajë:

  • informacion 1
  • informacion 2
  • informacion 3
  • informacion 4

(...në ndërtim...)

Shembull