Legjilacioni për mjedisin

Ligje, VKM, Udhëzime dhe komentarë

Mjedisi

 • Ligji “Për mbrojtjen e Mjedisit” (nr. 10431, dt. 9.6.2011) hape dokumentin
 • Ligji “Për mbrojtjen e biodiversitetit” (nr. 9587, datë 20.7.2006 ) hape dokumentin
 • Ligji "Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis" (nr. 10440, date 7.7.2011) hape dokumentin
 • Ligji "Per Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve" (nr. 10463) hape dokumentin
 • Ligji “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja” (nr. 8897, date 16.05.2002 ) hape dokumentin
 • Ligji “Per mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe demtimet” (nr. 8905, date 06.06.2002) hape dokumentin
 • Ligji “Për zonat e mbrojtura” (nr. 81/2017) hape dokumentin
 • Ligj "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" (nr.9385, datë 04.05.2005) hape dokumentin
 • Ligji “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë” (nr. 5/2016) hape dokumentin
 • Ligji “Për Fondin Kullosor”, i ndryshuar (nr. 9693, datë 19.3.2007) hape dokumentin
 • VKM “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjes të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe realizimin e investimit në veprimtarinë minerare” (nr 741, dt 09.09.2015,) hape dokumentin

Minierat

 • Ligji "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë" (nr. 10304, datë 15.7.2010) hape dokumentin

Energjia

 • Ligji “Për ratifikimin e Traktatit të themelimit të Komunitetit të Energjisë” (nr. 9501, datë 3.04.2006)
 • Ligj “Per sektorin e energjise elektrike” (nr. 9072, date 22.5.2003) hape dokumentin
 • Ligji “Per krijimin e kushteve lehtesuese per ndertimin e burimeve te reja te prodhimit te energjise elektrike” (nr. 8987, date 24.12.2002) hape dokumentin

Hidrokarburet

 • Ligji “Per hidrokarburet”, i perditesuar (nr. 7746 date 28.07.1993) hape dokumentin

Konsultimi publik

 • Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik” (nr. 146/2014) hape dokumentin
 • Komentar i ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” hape dokumentin

Informimi

 • Ligji “Për të drejtën e informimit” (nr. 119/2014) hape dokumentin
 • Komentar i ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” hape dokumentin
 • VKM “Informimi dhe pjesëmarrja e publikut për aplikimin për Leje Mjedisi të tipit A dhe B” (nr. 419 datë 25.6.2014) hape dokumentin
 • VKM "Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore" (Nr. 247, datë 30.4.2014) hape dokumentin

Lejet

 • Ligji "Për lejet e mjedisit" (nr. 10448, dt. 14.07.2011) hape dokumentin
 • VKM "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi ti tipave A, B, dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për lejet repsektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja" hape dokumentin
 • Udhëzimi "Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore të tipti A, B, C për aktivitetet të reja dhe ekzistuese" (nr. 3, dt 2.12.2013) hape dokumentin
 • Udhëzim "Për dokumentacionin e aplikimit për leje mjedisi të tipit A, B dhe C në Qendrën Kombëtare të Licencimit (QKL)" (nr. 4, datë 15.4.2013) hape dokumentin
 • Udhëzues për lejet e mjedisit hape dokumentin

Monitorimi

 • Ligji “Për vlerësimin e impaktit në mjedis” (nr. 10440, dt 07.07.2014) hape dokumentin

Plane dhe strategji kombëtare

 • Plani i Përgjithshëm Kombëtar hape dokumentin
 • Plani Kombëtar i veprimit për mjedisin hape dokumentin
 • Strategjia ndërsektoriale e mjedisit hape dokumentin
 • Strategjia dhe plani i veprimit për biodiversitetin hape dokumentin
 • Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave hape dokumentin
 • Strategjia dhe plani i veprimit për zhvillimin e turizmit kulturor dhe mjedisor hape dokumentin
 • Draft strategjia e zhvillimit të peshkimit dhe akuakulturës