Legjilacioni për mjedisin

Ligje, VKM, udhëzime dhe komentarë

Mjedisi

 • Ligji “Për mbrojtjen e Mjedisit” (nr. 10431, dt. 9.6.2011) hape dokumentin
 • Ligji “Për mbrojtjen e biodiversitetit” (nr. 9587, datë 20.7.2006 ) hape dokumentin
 • Ligji "Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis" (nr. 10440, date 7.7.2011) hape dokumentin
 • Ligji "Per Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve" (nr. 10463) hape dokumentin
 • Ligji “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja” (nr. 8897, date 16.05.2002 ) hape dokumentin
 • Ligji “Per mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe demtimet” (nr. 8905, date 06.06.2002) hape dokumentin
 • Ligji “Për zonat e mbrojtura” (nr. 81/2017) hape dokumentin
 • Ligji “Për mbrojtjen e faunës së egër” (nr. 10006, datë 23.10.2008) hape dokumentin
 • Ligj "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" (nr. 9385, datë 04.05.2005) hape dokumentin
 • Ligji “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë” (nr. 5/2016) hape dokumentin
 • Ligji “Për Fondin Kullosor”, i ndryshuar (nr. 9693, datë 19.3.2007) hape dokumentin
 • VKM “Për miratimin e listave të habitateve natyrore, bimëve, kafshëve dhe shpendëve me interes për komunitetin evropian” (nr. 866, datë 10.12.2014) hape dokumentin
 • VKM “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjes të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe realizimin e investimit në veprimtarinë minerare” (nr. 741, dt 09.09.2015,) hape dokumentin
 • Legjislacioni baze dhe mbështetës mjedisor për menaxhimin e zonave të mbrojtura hape dokumentin

Burimet ujore

 • Ligji “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore’’ (nr. 111/2012, datë 15.11.2012) hape dokumentin
 • VKM “Për krijimin, përbërjen, funksionimin, përgjegjësitë dhe detyrat e komisionit të posaçëm të administrimit të ujërave ndërkufitarë’’, i ndryshuar (nr. 177, datë 26.03.2014) hape dokumentin (faqe 1044)
 • VKM “Për përcaktimin e normave të cilësisë së mjedisit për ujërat sipërfaqësorë’’ (nr. 246, datë 30.04.2014) hape dokumentin (faqe 2440)
 • VKM "Për miratimin e listës së substancave prioritare në mjediset ujore" (nr. 267, datë 7.5.2014) hape dokumentin (faqe 2639)
 • VKM “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore” (nr. 416, datë 13.5.2015) hape dokumentin (faqe 4405)
 • VKM “Për miratimin e kufijve territorial dhe hidrografik të baseneve ujore në RSH dhe qendrën dhe përbërjen e këshillit të secilit prej tyre” (nr. 342, datë 4.05.2016) hape dokumentin (faqe 4505)

Minierat

 • Ligji "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë" (nr. 10304, datë 15.7.2010) hape dokumentin

Energjia

 • Ligji “Për ratifikimin e Traktatit të themelimit të Komunitetit të Energjisë” (nr. 9501, datë 3.04.2006)
 • Ligj “Per sektorin e energjise elektrike” (nr. 9072, date 22.5.2003) hape dokumentin
 • Ligji “Per krijimin e kushteve lehtesuese per ndertimin e burimeve te reja te prodhimit te energjise elektrike” (nr. 8987, date 24.12.2002) hape dokumentin

Energjia e rinovueshme

 • Ligji “Për burimet e Rinovueshme të energjisë" (138/2013) hape dokumentin

Hidrokarburet

 • Ligji “Per hidrokarburet”, i perditesuar (nr. 7746 date 28.07.1993) hape dokumentin

Konsultimi publik

 • Ligji “Për njoftimin dhe konsultimin publik” (nr. 146/2014) hape dokumentin
 • Komentar i ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” hape dokumentin

Informimi

 • Ligji “Për të drejtën e informimit” (nr. 119/2014) hape dokumentin
 • Komentar i ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” hape dokumentin
 • Ligji “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (VSM)" (nr. 91, datë 28.02.2013) hape dokumentin
 • Ligji “Për Ratifikimin e Konventës së Aarhusit për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë në vendimmarrje dhe për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit" (nr. 8672, datë 26.10.2000) hape dokumentin (faqe 1705)
 • VKM “Informimi dhe pjesëmarrja e publikut për aplikimin për Leje Mjedisi të tipit A dhe B” (nr. 419 datë 25.6.2014) hape dokumentin
 • VKM "Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore" (Nr. 247, datë 30.4.2014) hape dokumentin
 • VKM “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor” (nr. 219, datë 11.03.2015) hape dokumentin (faqe 1795)
 • VKM “Për miratimin e rregullave, përgjegjësive dhe procedurave të detajuara për vlerësimin strategjik mjedisor në kontekstin ndërkufitar” (nr. 620, datë 07.07.2015) hape dokumentin (faqe 6381)
 • VKM “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin e ndikimit në mjedisin ndërkufitar” (nr. 598, datë 01.07.2015) hape dokumentin (faqe 6225)
 • VKM “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore” (nr. 686, datë 29.07.2015) hape dokumentin
 • VKM “Për tërheqjen e publikut në vendimmarrje për mjedisin” (nr. 994, datë 02.07.2008) hape dokumentin (faqe 5139)
 • VKM “Për të drejtën e publikut për të pasur publike informacion mjedisor” (nr.16, datë 04.01.2012) hape dokumentin (faqe 36)
 • VKM “Për miratimin e rregullave, kërkesat dhe procedurat për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore" (nr.247, datë 30.04.2014) hape dokumentin

Koncensionet

 • Ligji “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” (nr. 125/2013m i ndryshuar) hape dokumentin
 • VKM “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/ppp” (nr. 575, datë 10.07.2013, i ndryshuar) hape dokumentin
 • VKM "Për miratimin e rregullave për identifikimin, vlerësimin dhe dhënien e koncesioneve për hidrocentralet" (nr. 576, datë 10.7.2013) hape dokumentin
 • VKM "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni" (nr. 822, datë 7.10.2015) hape dokumentin

Lejet

 • Ligji "Për lejet e mjedisit" (nr. 10448, dt. 14.07.2011) hape dokumentin
 • VKM "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi ti tipave A, B, dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për lejet repsektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja" hape dokumentin
 • Udhëzimi "Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kërkuar leje mjedisore të tipti A, B, C për aktivitetet të reja dhe ekzistuese" (nr. 3, dt 2.12.2013) hape dokumentin
 • Udhëzim "Për dokumentacionin e aplikimit për leje mjedisi të tipit A, B dhe C në Qendrën Kombëtare të Licencimit (QKL)" (nr. 4, datë 15.4.2013) hape dokumentin
 • Udhëzues për lejet e mjedisit hape dokumentin

Monitorimi

 • Ligji “Për vlerësimin e impaktit në mjedis” (nr. 10440, dt 07.07.2014) hape dokumentin

Plane dhe strategji kombëtare

 • Plani i Përgjithshëm Kombëtar hape dokumentin
 • Plani Kombëtar i veprimit për mjedisin hape dokumentin
 • Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) II, 2015-2020 hape dokumentin
 • Strategjia Kombëtare e Sektorit Energjetik për periudhën 2015-2030 hape dokumentin
 • Master Plani për zhvillimin e gazit natyror në Shqipëri hape dokumentin
 • Plani kombëtar për energjitë e rinovueshme 2015-2020 hape dokumentin
 • Plani kombëtar i Veprimit për Eficencën e Energjisë 2017-2020 hape dokumentin
 • Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Burimeve Ujore, 2017-2027 hape dokumentin
 • Draft-Programi Kombëtar Sektorial i Ujit 2018-2030 hape dokumentin
 • Planet e Menaxhimit të Basenit Lumor hape dokumentin
 • Drat strategjia ndër-sektoriale e mjedisit 2015-2020 hape dokumentin
 • Strategjia ndërsektoriale e mjedisit hape dokumentin
 • Strategjia dhe plani i veprimit për biodiversitetin hape dokumentin
 • Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave hape dokumentin
 • Strategjia dhe plani i veprimit për zhvillimin e turizmit kulturor dhe mjedisor hape dokumentin
 • Draft strategjia e zhvillimit të peshkimit dhe akuakulturës
 • Draft- trategjia kombëtare për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit 2018–2022 hape dokumentin

Plane dhe strategji ndërkombëtare

Kërkesat e MSA dhe direktivat e BE

Konçensionet

 • Direktiva e BE "Për dhënien e kontratave të koncesioneve" (Directive 2014/23/EU, datë 26 Shkurt 2014) hape dokumentin
 • Direktiva e BE "Për prokurimin publik dhe që shfuqizon Direktivën 2004/18/EC" ( Directive 2014/24/EU, datë 26 Shkurt 2014) hape dokumentin
 • Direktiva e BE "Për prokurimin nga entet që operojnë në sektorët e ujit, energjisë, transportit dhe shërbimeve postare dhe që shfuqizon Direktivën 2004/17/EC (Directive 2014/25/EU datë 26 Shkurt 2014)" hape dokumentin (eng)

Mjedisi

 • Direktiva e BE "Për ruajtjen e shpendëve të egër (versioni i konsoliduar)" (Directive 2009/147/EC e datës 30 Nëntor 2009) hape dokumentin (faqe 10)
 • Direktiva e BE “Për ruajtjen e habitateve natyrore, florën dhe faunën e egër”, e ndryshuar nga Direktivat 97/62/EC dhe 2006/105/EC dhe Rregullorja (EC) 1882/2003 (Directive 92/43/EEC e datës 21 Maj 1992 ) hape dokumentin (faqe 11)
 • Direktiva e BE “Mbi përgjegjësinë mjedisore, parandalimin dhe riparimin e dëmeve mbi mjedisin”, amenduar me Direktivën 2006/21/EC të BE, datë 15.03.2006 (Directive 2004/35/ EC, datë 21.04.2004) hape dokumentin (faqe 59)
 • Direktiva e BE “Për vlerësimin e pasojave në mjedis të planeve dhe programeve të caktuara”(VSM) ( Directive 2001/42/EC, datë 27.06.2001) hape dokumentin (eng)
 • Direktiva e BE “Për vlerësimin e ndikimeve që shkaktohen në mjedis nga projekte publike dhe private”, amenduar me Direktivën 2014/52/EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16.04.2014 (VNM) (Directive 2011/92/EU, datë13.12.2011) hape dokumentin (eng)

Informimi

 • Direktiva e BE "Për ripërdorimin e informacionit të sektorit publik", amenduar me Direktivën 2013/37/EU të BE, datë 26 qershor 2013, e cila ndryshon Direktivën 2003/98/EC “Për ripërdorimin e informacionit të sektorit publik” (Directive 2003/98/EC, datës 17 nëntor 2003) hape dokumentin (eng)
 • Direktiva e BE “Mbi tërheqjen e publikut në vendimmarrje në hartimin e planeve e programeve në fushën e mjedisit dhe amendimet për pjesëmarrjen e publikut dhe aksesin në drejtësi të Direktivave të Këshillit 85/337/EEC dhe 96/61/EC” (Directive 2003/35/EC, datë 26.05.2003) hape dokumentin (eng)
 • Direktiva e BE "Mbi të drejtën e publikut për të pasur informacion mjedisor dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 90/313/EEC" (Directive 2003/4/EC, datë 28.01.2003) hape dokumentin (eng)
 • Vendimi i Këshillit të BE-së "Për miratimin në emër të Komunitetit Evropian të Konventës për të drejtën për informim, pjesëmarrje të publikut në vendimmarrje dhe për t’iu drejtuar gjykatave për çështjet mjedisore" (Directive 2005/370/EC, datë 17.02.2005) hape dokumentin (eng)

Burimet ujore

 • Direktiva e BE "Për krijimin e një kuadri në fushën e politikave të ujit", amenduar nga Vendimi 2455/2001/EC dhe Direktivat 2008/32/EC, 2008/105/EC, 2009/31/EC, 2013/39/EU, 2013/64/EC dhe 2014/101/EU (Directive 2000/60/EC, datë 23 Tetor 2000) hape dokumentin (eng)

Energjia e rinovueshme

 • Direktiva e BE "Mbi masat e sigurisë së furnizimit me energji elektrike dhe të investimeve në infrastrukturë" (Directive 2005/89/EC, datë 18 janar 2005) hape dokumentin (eng)
 • Direktiva e BE "Mbi promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme" (Directive 2009/28/EC, datë 23 Prill 2009) hape dokumentin (eng)
 • Direktiva e BE "Mbi eficencën e energjisë", që amendon Direktivën 2009/125/KE dhe 2010/30/BE, që shfuqizon Direktivat 2004/8/KE dhe 2006/32/KE (Directive 2012/27/EC, datë 25 Tetor 2012) hape dokumentin (eng)

Marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit

Konventa e Aarhus, në vendimmarrje dhe e drejta për t’ju drejtuar gjykatës për çështjet mjedisore (1998) (ratifikuar më 27/06/2001) hape dokumentin

Konventa e Rios për Larminë Biologjike (Biodiversiteti) (ratifikuar pjesërisht në 1994; pjesë të protokollit ratifikuar në 2005) hape dokumentin (faqe 156)

Konventa e Bernës për Ruajtjen e Jetës së Egër dhe Habitateve Natyrore në Evropë. (1976), ratifikuar më 13/01/1999 hape dokumentin (faqe 11)

Konventa e Bonn për ruajtjen e specieve migratore dhe kafshët e egra (1979), ratifikuar më 01/09/2001 hape dokumentin (faqe 50)

Konventa Espoo: për VNM-në në kontekstin ndërkufitar së bashku me amendimet e protokollit (1991), ratifikuar më 12/05/2006 hape dokumentin

Traktati për Komunitetin e Energjisë (“ECT”) hape dokumentin

Udhëzues për lejet e mjedisit, programi IPA 2010 i Bashkimit Evropian hape dokumetin