Institucionet

Lista e institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit

Janë një numër institucionesh shtetëtore, të cilat sipas ligjeve në fuqi janë përgjegjëse për aspekte të ndryshme të menaxhimit të çështjeve mjedisore. Tek lista e institucioneve ju mund të njiheni me të gjitha institucionet përgjegjëse për vlerësimin e investimeve me ndikim në mjedis, monitorimin e aktivitetit, respektimin e rregulloreve, standardeve mjedisore, standardeve shëndetësore e atyre të sigurisë . Ju mund ta shfryëtzoni këtë informacion për të kuptuar se cilit institucion duhet t'i drejtoheni për secilën nga çështjet e ndryshme të kauzës suaj.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

 • koordinator për të drejtën e informimit: Fludian ÇUKA
 • cel: +355696309351
 • email: fludian.cuka@turizmi.gov.al
 • web: www.mjedisi.gov.al

Drejtoritë

 • Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Mjedisit
 • Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Pëputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedisit

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

 • kontakti: Enkelejda Malaj
 • web: infrastruktura.gov.al
 • adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", 1001, Tiranë, Shqipëri

Drejtoritë

 • Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë
 • Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

 • person kontakti: Romina Damini,
 • nr. gjelbër: 08002050
 • tel: + 355 (0) 4 225 7117
 • email: info@akbn.gov.al
 • http://www.akbn.gov.al
 • adresa: Bulevardi “Bajram Curri” Blloku “Vasil Shanto”

Drejtoritë

 • Drejtoria Minerare
 • Drejtoria e Hidrokarbureve

Fusha e veprimit

 • Oponenca për studimet dhe projektet
 • Negocimi i marrëveshjeve
 • Përgatitja e dokumentacionit për dhënien e lejeve
 • Ndjekjen e zbatimit të marrëveshjeve
 • Mbikqyrjen e veprimtarisë
 • Monitorimin e zonave të shfrytëzuara
 • Monitorimin e kontratave
 • Administrimin e të dhënave parësore

Agjencia Kombëtare e Mjedisit

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

 • kontakti: Lule Markeçi
 • tel: +355 42 272 556
 • email: info@planifikimi.gov.al
 • web: planifikimi.gov.al
 • adresa: "Muhamet Gjollesha" 57, 1023, Tiranë, Shqipëri

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

 • kontakti: Indrit Çenga
 • web: www.azht.gov.al
 • email: indrit.cenga@azht.gov.al, Tel: 069970460
 • adresa: Rruga: "Themistokli Germenji", Pallati Frasheri, Kati II, Tiranë, Shqipëri

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

 • nr. i gjelbër: 08002050
 • tel: 04 2221956
 • email: info@idp.al
 • web: www.idp.al
 • adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, kodi postar 1001, Tiranë

Bashkia Bulqizë

 • koordinatori për të drejtën e informimit: Arseola MULIA
 • email: arseolamulia@yahoo.com
 • web: bulqiza.gov.al
 • adresa: Bashkia Bulqizë, ”Lagjia Minatori”, Bulqizë

Bashkia Prrenjas

Bashkia Roskovec

Bashkia Selenicë