Përgjegjësitë e pushtetit vendor

Dokumenti i politikave për përgjegjësitë e pushtetit vendor për mbrojtjen e mjedisit

në kuadrin e monitorimit dhe kontrollit të industrive nxjerrëse dhe energjetike

Ky dokument politikash është përgatitur nga ECO Partners for Sustainable Development në kuadrin e Projektit “Vëzhguesi Rural – përmirësimi i rolit të OSHC në mbështetje të transparencës dhe llogaridhënies se autoriteteve publike dhe bizneseve në zonat rurale”. Projekti vlerëson kontributin e ofruar nga Plamen Peev, Dorian Matlia, Irene Dule dhe Rabije Zika (intern).

Projekti Vezhguesi Rural - Pergjegjesite e Bashkise ne rehabilitimin mjedisor te Industrive energjitike dhe nxjerrese Dhjetor 2019.docx

Policy paper on the responsibility of local authorities in environmental protection

in the light of the monitoring and control of extractive and energy industry

This policy paper is prepared by ECO Partners for Sustainable Development in the frame of the project “Rural Watch – improving CSOs role in supporting transparency and accountability of public authorities and business in the rural areas”. The project values the contribution offered by Plamen Peev, Dorian Matlia, Irene Dule and Rabije Zika (intern)

Rural watch project - Municipality's responsibility on EEI environmental rehabilitation December 2019.docx