Këndi ligjor

Hyrje

Në këtë faqe do të gjeni informacion të detajuar mbi aspektet ligjore dhe institucionale që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe të drejtave që ndikohen prej tij në Republikën e Shqipërisë. Ky informacion mund të shfrytëzohet nga juristët dhe ekspertët ligjorë për të ndihmuar në ngritjen e padive gjyqësore dhe veprimeve të tjera institucionale.

Dokumente politikash të hartuara nga projekti Vëzhguesi Rural

Parimi “Ndotësi Paguan” synon parandalimin e ndotjes dhe marrjen e masave të kontrollit, por gjithashtu edhe në mbulimin e detyrimeve nga përgjegjësitë p.sh. kostot e rikuperimit të dëmeve ndaj mjedisit... lexo më shumë

Veprime ligjore dhe komentarë për zonat në fokus të projektit

Dëmet nga HEC-et dhe aktiviteti i tyre në parkun kombëtar Shebenik-Jabllanicë ...lexo më shumë

Dëmtimi i pronave private nga ndërtimi i HEC-it në rajonin e Bulqizës ...lexo më shumë

Dëmet mjedisore dhe rehabilitimi mjedisor si pasojë e veprimtarisë minerare në rajonin e Bulqizës ...lexo më shumë

Kontrata mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe kompanisë Bankers Petroleum ...lexo më shumë

Letër drejtuar Parlamentit Shqiptar në lidhje me rehabilitimin mjedisor të industrive nxjerrëse dhe energjitike ...lexo më shumë

Marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit

Konventa e Aarhus-it hape dokumentin

Energy Community Treaty (“ECT”) hape dokumentin

Udhëzues për lejet e mjedisit, programi IPA 2010 i Bashkimit Evropian hape dokumetin

Legjislacioni shqiptar për mjedisin

Mjedisi, minierat, energjia, hidrokarburet, konsultimi publik, informimi, lejet, monitorimi, planet dhe strategjithë kombëtare.

Shko tek faqja e legjislacionit

Institucionet përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit

Ministritë dhe drejtoritë përkatëse, agjensitë kombëtare, bashkitë.

Shko tek faqja e instutcioneve