Këndi ligjor

Hyrje

Në këtë faqe do të gjeni informacion të detajuar mbi aspektet ligjore dhe institucionale që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe të drejtave që ndikohen prej tij në Republikën e Shqipërisë. Ky informacion mund të shfrytëzohet nga juristët dhe ekspertët ligjorë për të ndihmuar në ngritjen e padive gjyqësore dhe veprimeve të tjera institucionale.

Pasqyra e faqes

Marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit

Informacion ligjor për pikat e nxehta

Legjislacioni shqiptar për mjedisin

Institucionet

Marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit

Konventa e Aarhus-it hape dokumentin

Energy Community Treaty (“ECT”) hape dokumentin

Udhëzues për lejet e mjedisit, programi IPA 2010 i Bashkimit Evropian hape dokumetin

Informacion ligjor për pikat e nxehta

...në ndërtim...

Çështje ligjore të hapura ose në proces

...në ndërtim...

Legjislacioni shqiptar për mjedisin

Mjedisi, minierat, energjia, hidrokarburet, konsultimi publik, informimi, lejet, monitorimi, planet dhe strategjithë kombëtare.

Shko tek faqja e legjislacionit

Institucionet përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit

Ministritë dhe drejtoritë përkatëse, agjensitë kombëtare, bashkitë.

Shko tek faqja e instutcioneve