Këndi ligjor

Hyrje

Në këtë faqe do të gjeni informacion të detajuar mbi aspektet ligjore dhe institucionale që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe të drejtave që ndikohen prej tij në Republikën e Shqipërisë. Ky informacion mund të shfrytëzohet nga juristët dhe ekspertët ligjorë për të ndihmuar në ngritjen e padive gjyqësore dhe veprimeve të tjera institucionale.

Dokumente politikash të hartuara nga projekti Vëzhguesi Rural

Parimi “Ndotësi Paguan” synon parandalimin e ndotjes dhe marrjen e masave të kontrollit, por gjithashtu edhe në mbulimin e detyrimeve nga përgjegjësitë p.sh. kostot e rikuperimit të dëmeve ndaj mjedisit... lexo më shumë

Veprime ligjore dhe komentarë për zonat në fokus të projektit

Marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit

Konventa e Aarhus-it hape dokumentin

Energy Community Treaty (“ECT”) hape dokumentin

Udhëzues për lejet e mjedisit, programi IPA 2010 i Bashkimit Evropian hape dokumetin

Legjislacioni shqiptar për mjedisin

Mjedisi, minierat, energjia, hidrokarburet, konsultimi publik, informimi, lejet, monitorimi, planet dhe strategjithë kombëtare.

Shko tek faqja e legjislacionit

Institucionet përgjegjëse për menaxhimin e mjedisit

Ministritë dhe drejtoritë përkatëse, agjensitë kombëtare, bashkitë.

Shko tek faqja e instutcioneve