Gjendja aktuale në vend

Hyrje

Tek kjo faqe do të mund të gjeni informacion të detajuar mbi gjendjen aktuale dhe atë në vazhdim të investimeve në fushën e industrisë hidro-energjitike, të naftës dhe atë minerare nga bizneset private, shrftyëzimin e burimeve natyrore, impaktin që kanë në mjedis dhe tek komunitet pranë së cilave ushtrojnë aktivitetin si dhe propozime për çka mund të bëhet në drejtim të përmirësimit të gjendjes së mjedisit dhe interesave të komunitetit atje ku është e nevojshme dhe monitirimin e vazhdueshëm të aktivitetit të këtyre bizneseve.

Pasqyra e faqes

Gjendja aktuale e shfrytëzimit të burimeve natyrore

Sektorët që kanë ndikim tek mjedisi

Pikat e nxehta në fokus të projektit Vëzhguesi Rural

Dëshmi dhe fakte

Çfarë mund të bëhet?

Udhëzues dhe studime

Marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit

Pyetje që bëhen shpesh

Raporti i plotë i gjendjes aktuale

Gjendja aktuale e shfrytëzimit të burimeve natyrore në fushën e hidroenergjitikës dhe industrisë nxjerrëse

183 konçensione, 524 hidrocentrale, 610 leje minerare dhe një mori pusesh nafte që operojnë jashtë standarteve Evropiane që cenojnë mjedisin, shëndetin dhe pronën e dhjetëra komuniteteve.

Minierat

Burimi: ASIG

Hidrocentralet

Nafta

Burimi: ASIG

Sektorët që kanë ndikim tek mjedisi

As of the end 2017 there were 183 concession agreements signed by the government for construction of 524 hydropower plants (HPP). ...më shumë informacion

The Patos-Marinza site experienced an oil well blast event in April 2015, with a leakage of oil onto the terrain. The event resulted in the suspension of the environmental permit until sufficient measures for remediation and environmental management were put in force by the operator. ...më shumë informacion

As per the National Agency of Natural Resources, at the end of 2011 there were 711 mining permits granted to local and foreign businesses out of which 622 represent exploitation permits. ...më shumë informacion

Pikat e nxehta në fokus të projektit Vëzhguesi Rural

Rural Watch Project has identified 4 targeted rural hotspots:

 1. Bulqiza - Chromium industry and HEC's of Mat river.
 2. Prrenjas/Librazhd - HEC's of Shkumbini river in Shebenik-Jabllanice national park.
 3. Roskovec/ Patos - Oil extraction industry in Patos-Marinëz area.
 4. Selenice - HEC's in Shushica river (tributary to Vjosa river), where the project will work closely with the community, journalist and layers to facilitate their collaboration in mitigating environmental disputes.

Dëshmi dhe fakte

...në ndërtim...

Çfarë mund të bëhet?

Mosnjohja e legjislacionit dhe procedurave ligjore ka lejuar që subjektet private të shpërdorojnë dhe dëmtojnë mjedisin gjatë ushtrimit të aktiviteteve të tyre ekonomike. Për rrjedhojë, është e nevojshme që komunitetet lokale dhe banorët të njihen më shumë dhe të sensibilizohen për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave të tyre ligjore përmes mekanizmave administrative apo gjyqësore. Si mund të arrihet kjo?

 • Të informohen dhe të edukohen komunitetet lokale mbi të drejtat e tyre dhe rrugët institucionale që mund të ndjekin në mbrojtjen e këtyre të drejtave.
 • Të kërkohet transparencë institucionale dhe konsultime publike për çdo aktivitet privat ose shtetëror që ka të bëjë me mjedisin dhe në të të përfshihet komuniteti lokal dhe gjithë palët e interesuara.
 • T'u ofrohet ekpertizë teknike komuniteteve që ndodhen pranë aktiviteteve ekonomike që shfrytëzojnë burimet natyrore në mbledhjen e provave dhe në formulimin institucional të shqetësimeve të tyre.
 • T'u ofrohet ekspertizë ligjore komuniteteve për të ngritur padi gjyqësore kundër subjektit që ka shkaktuar dëm mjedisor ose që ka shkelur të drejtat e tyre dhe të kërkojnë dëmshpërblim në rast të një dëmi mjedisor dhe të pronës ose shëndetit, të drejta këto të shkeluara nga subjekti që kryen një aktivitet ekonomik, në kundërshtim me ligjin dhe lejen e miratuar.

Udhëzues dhe studime

 • Studim “Padia kolektive, mungesa e së cilës zhbën të drejtat e konsumatorëve dhe ato mjedisore”. hape dokumentin
 • Udhëzues për menaxhimin e problemeve mjedisore në nivel vendor, OSBE. hape dokumentin
 • Temë doktorature, “Përgjegjësia civile e dëmit në mjedis”, Dr. Artan Manushaqe. hape dokumentin
 • Ndikimet në mjedis të industrisë nxjerrëse të naftës, vlerësimi i mjedisit në vendburimit të Visokës dhe rrugët që duhet të ndiqen për rehabilitimin e tij. hape dokumentin
 • Vlerësimi mjedisor në Shqipëri pas konfliktit, United Nations Environment Program, 2000. hape dokumentin
 • Pushteti Lokal dhe Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse, Maj 2015. hape dokumentin
 • Guidë ligjore për aksesin në drejtësi për çështjet e ambientit në legjislacionin e Bashkimit Europian hape dokumentin

Marrëveshje ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit

Konventa e Aarhus-it

Konventa "Për aksesin në informacion, pjesmarrjen publike në vendimarrje dhe aksesin në drejtësi për çështje mjedisore", shkurt Konventa e Aarhusit dhe të drejtat që ajo siguron janë kthyer tashmë në mjete praktike për publikun, shoqërinë civile për të siguruar informacion dhe përfshirjen e tyre në proceset vendimmarrëse për mjedisin. ...më shumë informacion

Energy Community Treaty (“ECT”)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. ...më shumë informacion

Udhëzues për lejet e mjedisit, programi IPA 2010 i Bashkimit Evropian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. ...më shumë informacion

Pyetje që bëhen shpesh

What is exploitation of natural resources?

The exploitation of natural resources is the use of natural resources for economic growth, sometimes with a negative connotation of accompanying environmental degradation.

How do humans exploit natural resources?

People use many of the Earth's natural resources. ... Minerals, forest products, water, and soil are just a few of the natural resources humans use to produce energy and make things people use. Some natural resources can be reproduced within a few years or decades. These are called renewable resources.

Why are resources under pressure?

 • Increase in the sophistication of technology enabling natural resources to be extracted quickly and efficiently. E.g., in the past, it could take long hours just to cut down one tree only using saws. Due to increased technology, rates of deforestation have greatly increased
 • The number of humans is increasing. According to the UN, there were 7.6 billion of us in 2017. This number is expected to rise to about 10 billion in 2050 and about 11 billion in 2100.[4]
 • Cultures of consumerism. Materialistic views lead to the mining of gold and diamonds to produce jewelry, unnecessary commodities for human life or advancement. Consumerism also leads to extraction of resources for the production of commodities necessary for human life but in amounts excessive of what is needed, because people consume more than is necessary or waste what they have. For example, the production of meat puts a great strain on our food system.
 • Excessive demand often leads to conflicts due to intense competition. Organizations such as Global Witness and the United Nations have documented the connection.
 • Non-equitable distribution of resources.

What are the consequences of exploitation of resources?

Natural resources are not limitless, and the following consequences can arise from the careless and excessive consumption of these resources:

 • Deforestation
 • Desertification
 • Extinction of species
 • Forced migration
 • Soil erosion
 • Oil depletion
 • Ozone depletion
 • Greenhouse gas increase
 • Extreme energy
 • Water pollution
 • Natural hazard/Natural disaster
 • Metals and minerals depletion

Cilat janë efektet tek komunitetet lokale?

When a mining company enters a developing country in the global south to extract raw materials, advocating the advantages of the industry’s presence and minimizing the potential negative effects gain cooperation of the local people. Advantageous factors are primarily in economic development so services that the government could not provide such as health centers, police departments and schools can be established.[5] However, with economic development, money becomes a dominant subject of interest. This can bring about major conflicts that a local community in a developing country has never dealt with before.[6] These conflicts emerge by a change to more egocentric views among the locals influenced by consumerist values.

Çfarë është zhvillimi i qendrueshëm?

Sustainability is the process of maintaining change in a balanced fashion, in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development and institutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations.

Raporti i plotë i gjendjes aktuale në vend për ndikimin që kanë në mjedis industritë e hidro-enegjitikës, të naftës dhe asaj minerare.

20180913_Draft Final Report_Analysis and mapping of the CSOs capacities.docx