Transparencë & llogaridhënie

Hidroenergjitika & Industria nxjerrëse

Mirësevini në Portalin Vëzhguesi Rural

Qëllimi i këtij portali është që të ndihmojë komunitetin, OSHC-të, median dhe ekspertët juridikë për mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe mjedisit nga aktiviteti i pakontrolluar i industrisë nxjerrëse dhe asaj të hidroenergjitikës. Këtu do të gjeni informacion të detajuar mbi ligjet, procedurat, institucionet dhe aktivitetet private që kanë lidhje me shfrytëzimin e territorit të Republikës së Shqipërsisë dhe që kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis.

183 konçensione, 524 hidrocentrale, 610 leje minerare dhe një mori pusesh nafte që operojnë jashtë standarteve Evropiane e që cenojnë mjedisin, shëndetin dhe pronën e dhjetëra komuniteteve. Tani ka lindur nevoja më shumë se kurrë për një shoqëri të fortë civile në terren e cila të jetë në gjendje t’i mbajë autoritetet kompetente publike dhe bizneset përgjegjëse për respektimin e rregulloreve dhe standardeve mjedisore, shëndetësore apo të sigurisë. ...më shumë informacion

Minierat

Burimi: ASIG

Hidrocentralet

Nafta

Burimi: ASIG

Zhvillimet e fundit të projektit